ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

วัดครึ่งใต้ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 3 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา สันนิษฐานกันว่า สร้างเมื่อพุทธศักราช 2474 ในสมัยของ เจ้าหลวงอินต๊ะยศ      เจ้าหลวงเมืองเชียงของ องค์ที่ 7 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมาอีกหลายครั้ง และครั้งสำคัญที่สุดก็คือการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ.2469 โดยการนำของ พระครูโสภณจริยกิจ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเชียงของในขณะนั้น ผลของการบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้ทำให้วัดมีเสนาสนะสงฆ์ เช่น พระอุโบสถ กุฏิสงฆ์ ครบบริบูรณ์  

          ต่อมาวัดครึ่งใต้ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ให้มีความสมบูรณ์ทุกด้าน โดยการนำของพระครูวิรุฬห์วิริยธรรม และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ในขณะนั้น สถาปนาและจัดตั้งโรงเรียนที่มีชื่อว่า โรงเรียนวัดครึ่งใต้ตรีนิคมวิทยา โดยเปิดหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดการเรียนการสอนแผนกสามัญชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 6 โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  

          ต่อมาปี พ.ศ. 2547 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเป็น ครูใหญ่ของโรงเรียน ได้พิจารณาเห็นว่า โรงเรียนวัดครึ่งใต้ตรีนิคมวิทยา มีปัญหามากมายอันเป็นเหตุให้คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนลดลง จำนวนนักเรียนลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจากโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และยังมีปัญหาด้านอื่นๆ เช่นอาคารสถานที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ จากสภาพปัญหาที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ในขณะนั้น ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาวัดและโรงเรียนขึ้นมา โดยตั้งชื่อโครงการว่า โครงการพระพูดได้มีเป้าหมายในการพัฒนาวัดครึ่งใต้และโรงเรียนใหม่ จัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ที่มีชื่อว่า อาคารเรียน 80 พรรษา ธรรมราชาธิราช  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน