วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  ( Vision ) 

         โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยาจัดการศึกษาสร้างศาสนทายาทในพุทธศาสนา พัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่สังคม ด้วยมิติ ทางโลกก็เลิศล้ำ ทางธรรมก็เลิศลอย ตามหลักไตรสิกขา