พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธุกิจ  ( Mission )

1. พัฒนานักเรียนให้บรรลุศักยภาพการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

2. สร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม

3. บริหารจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. พัฒนาครูระดมทรัพยากรจัดแหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงกับชุมชน