หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาษาอังกฤษ - จีน
นักธรรม - บาลี