ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดณรงค์ธรรม กตธมฺโม, ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :