กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรรถพล ชุ่มเชย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิติพร แก้วนิกร

สุวรรณ ป้อมริต