กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทินกร ปานต๊ะรังษี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ