กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปภาวรินท์ อินโน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเฉลิม มีหนองหว้า

นางสาวสุภาวดี ตะติ
ครูผู้สอน