โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ ขุนตาล
2 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา ป่าแดด ป่าแดด 053-761325
3 โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา พญาเม็งราย
4 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา เมืองพาน พาน 0813668995
5 โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา เชียงของ
6 โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา ครึ่ง เชียงของ 053783339
7 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา เวียง เชียงของ 053-655779
8 โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา เชียงแสน
9 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา เทิง
10 โรงเรียนวัดฝังหมิ่นวิทยา เมืองเชียงราย
11 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา เมืองเชียงราย
12 โรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยา เวียงชัย
13 โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา เวียงป่าเป้า
14 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา เวียงป่าเป้า
15 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา เวียงแก่น
16 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา แม่คำ แม่จัน 053665252
17 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา แม่ลาว
18 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา แม่สรวย
19 โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี แม่สาย